Klauzula informacyjna

Korzystanie ze strony sunspot.pl, a w szczególności korzystanie z Usług oraz przesyłanie informacji drogą elektroniczną poprzez formularz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług, Usługobiorcy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także zapewnia każdemu Usługobiorcy pełną dostępność do treści Regulaminu.

Definicje, wymienione poniżej, będą w dalszej części miały znaczenie takie, jakie im tu nadano.
Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która podpisała z Usługodawcą pisemną umowę o świadczenie usług objętych ofertą handlową Usługodawcy;

Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu znajdującego się pod adresem sunspot.pl, jak również prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy, składających się na warunki świadczenia usług w ramach Serwisu;

Serwis – serwis internetowy prowadzony oraz zarządzany przez Usługodawcę, znajdujący się pod adresem www sunspot.pl;

Usługodawca – podmiot będący właścicielem oraz zarządcą stroną www sunspot.pl. Strona www sunspot.pl prowadzona jest przez Damian Szary SUNSPOT z siedzibą w Gorlicach, przy ul. 3 Maja 28, NIP:PL7381967345, Regon: 120244249, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane kontaktowe: info@sunspot.pl, tel. 12 4446201;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz która dokona skutecznej rejestracji do korzystania z Usługi poprzez wypełnienie stosownego formularza;

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, polegające na umożliwieniu Usługobiorcom korzystania z usługi hostingu, usługi newslettera, korzystania ze sklepu internetowego, korzystania z Systemu Monitoringu Pozycji w wyszukiwarce, korzystania z dostępnych materiałów w formie pdf i prezentacji multimedialnych, zgodnie z Regulaminem;

Domena – narzędzie wskazujące użytkownikowi Internetu położenie określonego serwisu internetowego w sieci Internet;

Hosting – usługa przechowywania i udostępniania danych w Internecie, np. witryny internetowej. Dane przechowywane są na specjalnym serwerze, który udostępnia Usługobiorcy określoną ilość przestrzeni dyskowej, określony transfer danych, przesyłanych przez łącza serwerowi oraz określone obciążenie serwera, przez usługi na nim uruchomione oraz dodatkowe warunki określone przez specyfikację danego serwera. Serwer podłączony jest przez większość czasu do Internetu, dzięki czemu witryna tam umieszczona jest dostępna dla odwiedzających ją użytkowników. Uptime serwera wynosi 95%;

System Monitoringu Pozycji – system informatyczny, do którego Usługiobiorca uzyskuje dostęp po zalogowaniu się na stronie http://monitor.sunspot.pl, przy użyciu udostępnionego uprzednio przez Usługodawcę identyfikatora i hasła. W systemie udostępniane są informacje o: liście pozycjonowanych Wyrażeń Kluczowych oraz ich pozycjach w wyszukiwarce;

Pozycja Strony / Pozycja – pozycja strony internetowej w Wynikach Wyszukiwania licząc od góry do dołu, z uwzględnieniem numeru strony Wyników Wyszukiwania;

Wyniki Wyszukiwania – lista stron internetowych ukazująca się w Wyszukiwarce w określonej kolejności, po wpisaniu w niej odpowiedniego Wyrażenia Kluczowego. Podczas sprawdzania wyników wyszukiwania na określoną frazę, w Wyszukiwarce nie mogą zostać zmienione żadne zaawansowane ustawienia, które mogą wpływać na kolejność wyświetlania się stron. Jedynymi wymuszonymi parametrami są wersja Wyszukiwarki Internetowej oraz jej język. Wyniki Wyszukiwania składają się najczęściej z tytułów stron, ich opisów oraz Linków. Na Wyniki Wyszukiwania nie składają się reklamy dodawane przez Wyszukiwarki oraz sekcje przeznaczone dla dodatkowych usług świadczonych przez wyszukiwarki (Google Grafika, Google Video, Google Miejsca). Jednak połączenie zwykłych wyników wyszukiwania z dodatkowymi usługami, jest uznawane za wynik wyszukiwania;

Wyrażenie Kluczowe – subiektywnie wybrany przez Stronę lub Strony Umowy ciąg znaków alfanumerycznych, słowo lub zestawienie dwóch lub więcej słów, lub słów i znaków alfanumerycznych, będące przedmiotem Umowy;

Wyszukiwarka Internetowa – (ang. search engine) – program lub strona internetowa, której zadaniem jest ułatwienie użytkownikom Internetu znalezienia informacji w sieci Internet, względnie wyszukiwarka Google w wersji językowej określonej w Umowie;

Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka.

Zlecenie płatności ­ wypełnienie formularza płatności do zamówienia na stronie PayU S.A., do której usługobiorca jest przekierowany po zatwierdzeniu Koszyka,

Postanowienia

1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu świadczy następujące Usługi o charakterze usług świadczonych drogą elektroniczną

  • Usługa bezpłatnego Newslettera, która polega na bezpłatnym, okresowym przesyłaniu Użytkownikom, na ich adresy elektroniczne informacji branżowych lub informacji o charakterze marketingowym;
  • Usługa sklepu, która polega na udostępnieniu gotowych produktów i rozwiązań z tematyki SEO i SEM. Użytkownik może za pośrednictwem oprogramowania sklepu dostępnego pod adresem sunspot.pl/sklep nabyć gotowe rozwiązanie opisane w przedmiocie produktu;
  • Usługa Systemu Monitorowania Pozycji która, która polega na nieodpłatnym umożliwieniu Usługobiorcy korzystania z systemu informatycznego, przy użyciu unikalnego loginu oraz hasła nadawanego oraz udostępnianego przez Usługodawcę. Wskazana usługa ma celu zbieranie i zapisywanie rzeczywistych Pozycji haseł w Wynikach Wyszukiwania w określonej Wyszukiwarce i języku tejże Wyszukiwarki.
  • Usługa Hostingu, która polega na udostępnieniu Usługobiorcy zasobów systemu teleinformatycznego, tj. przestrzeni dyskowej na serwerze wirtualnym Usługodawcy w celu zamieszczenia i przechowywania na niej danych informatycznych (w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 27 lipca 2002 r.) oraz uruchomieniu wybranych przez Usługobiorcę usług dodatkowych, integralnie związanych z udostępnieniem tej przestrzeni, zgodnie z ich specyfikacją zamieszczoną na stronie usługi.

2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i zaleca Usługobiorcom podjęcie wszelkich kroków w celu ich zminimalizowania. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia działania ciągłości Usług w ramach jego możliwości teleinformatycznych.

3. Treści znajdujące się na stronie internetowej Serwisu są wyłączną własnością Usługodawcy. Kopiowanie wszelkiej zawartości strony w celach komercyjnych, bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

4. Usługi udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem. W przypadku wykrycia działań sprzecznych z prawem, Usługodawca wstrzyma dostęp do udostępnionych Usług Usługobiorcy. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wstrzymania lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy naruszającego niniejsze postanowienia.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępności Usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych, jak również za zakłócenia w działaniu Internetu, za dostawę Internetu oraz w sytuacjach wywołanych przez osoby trzecie w tym podmioty współpracujące.

6. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

7. Usługobiorca oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.z 2002r.Nr.101, poz 926 z późniejszymi zmianami) w zakresie umożliwiającym wywiązanie się ze zobowiązań w stosunku do celów korzystania z Usług. Usługobiorca ma możliwość zmiany i wglądu do zgromadzonych przez Usługobiorcę danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczenia adresu url Usługobiorcy w zestawieniach klientów oraz listach referencyjnych zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej, w tym na stronie internetowej sunspot.pl. W przypadku braku zgody ze strony Klienta, jest on zobowiązany powiadomić o tym Usługodawcę w formie pisemnej lub elektronicznej wysyłając wiadomość na info@sunspot.pl.

8. Wypełniając formularz zamówienia Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność podanych danych z rzeczywistym stanem rzeczy.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku ­ Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Sklep

1. Dokonywanie zakupów oferowanych na stronie Sklepu nie wymaga rejestracji, która jest opcjonalna.

2. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania Produktu do koszyka oraz finalizacji zakupu poprzez przycisk „Zamówienie”.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu oraz wymagane dane dodatkowe powiązane z kupowanym produktem lub usługą.

4. Zdjęcia oferowanych Produktów są grafikami poglądowymi. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu, ani nie może być podstawą do naruszenia gwarancji.

5. Produkty są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia i w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu.

6. Ceny oferowanych Produktów inne informacje opublikowane w Sklepie, w razie wątpliwości interpretowane są nie jak oferta, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

7. Czas realizacji zamówień określony jest w opisie zamawianego produktu / usługi.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Usługobiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi – o zaistniałej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługobiorcę i zaproponować rozwiązanie.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu, lub brak informacji do wykonania usługi, realizacji produktu.) nie będą rozpatrywane.

10. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu.

11. Usługodawca wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

12. Usługobiorca otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

13. Sklep akceptuje płatności poprzez płatności online, które realizowane są przy pomocy PayU.

14. O realizacji zamówienia kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

15. Zamówienie usługi za pośrednictwem Koszyka jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

16. Usługi udostępniane w Sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez
Usługobiorcę warunków Regulaminu. Powyższy zapis nie stosuje się do Konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za spadek pozycji strony lub negatywny wpływ usług na jej pozycję w wyszukiwarce. W przypadku niepewności, co do słuszności działań i zamawianych usług oraz aktualnych wymagań i kanonów algorytmu wyszukującego ­ Usługodawca zachęca do kontaktu.

18. Usługodawca nie gwarantuje konkretnych wyników dla świadczonych Usług, ponieważ zależą one od wielu czynników on­page i off­page, m.in. konkurencyjności wybranych przez Usługobiorcę Wyrażeń Kluczowych oraz optymalizacji treści i struktury witryny Usługobiorcy, na które usługodawca nie ma wpływu.

Hosting

1 .Usługodawca zobowiązuje się zapewnić usługobiorcy stały i nieprzerwany dostęp do wykupionych usług. Gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania Usługi na poziomie 95% dni kalendarzowych w skali roku. Za brak możliwości dostępu do wykupionego hostingu, zawiniony przez Usługodawcę, trwający ponad 24 godziny Usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o adekwatny czas, pokrywający się z czasem niedostępności Usługi. Wyczerpuje to wszelkie roszczenia Usługobiorcy wobec Usługodawcy wynikające z braku możliwości dostępu do wykupionego hostingu.

2. Usługobiorca wykorzystuje wszystkie Usługi hostingu wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykupione konto hostingowe, treści oraz materiały rozpowszechniane za pośrednictwem usług hostingowych. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych zamieszczonych lub przechowywanych przez Usługobiorcę na udostępnionej mu przestrzeni dyskowej jak i związaną z nim działalność, chyba że otrzymał on urzędowe zawiadomienie lub uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności. Zgodnie z art. 15 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorca nie jest zobowiązany do sprawdzania i monitorowania przekazywanych, zamieszczanych i przechowywanych danych i nie robi tego. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za świadczone przez Usługobiorcę usługi i zobowiązania zaciągane wobec osób trzecich.

3. Zabrania się zamieszczania, przechowywania oraz rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania, zamieszczania i przechowywania treści pornograficznych i pornografii, łamania praw autorskich (mp3, cracki, seriale, nielegalne oprogramowanie, nielegalne keye i klucze oraz keygeneratory), działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych użytkowników Hostingu (nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera, mocy procesora), udostępniania materiałów osobom trzecim w sposób powodujący nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera (dotyczy w szczególności instalowanych skryptów wykorzystywanych na innych stronach – systemy bannerowe, systemy aliasów, systemy darmowych komponentów, liczników itp.) prób łamania zabezpieczeń serwera, serwerów w Sieci.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorcę lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

5. Usługobiorca winien posiadać aktualną kopię materiałów zamieszczonych na dysku Serwera. Usługodawca wykonuje kopie bezpieczeństwa plików, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane Usługobiorcy umieszczone na wykupionej usłudze hostingowej, jak też za ich uszkodzenie lub utratę.

6. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do czasowych wyłączeń Usługi hostingu w celach konserwacyjnych. Usługobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem ciągłości świadczenia dostępu do wykupionej usługi hostingowej w wyniku działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności takich, jak: awaria łącza operatorów internetowych, wystąpienie siły wyższej – kataklizmów, działanie czynników i osób trzecich (awarie sprzętu lub oprogramowania), na które nie miał wpływu i nie mógł im zapobiec oraz w pozostałych sytuacjach nie zawinionych przez Usługodawcę, w tym usługodawców świadczących usługi telekomunikacyjne dla Usługodawcy.

Newsletter

1. W ramach Usługi Newslettera na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wysyłana jest przez Usługodawcę informacja w formie listu elektronicznego – email.

2. Usługa Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego Usługobiorcy. Polega na okresowym przesyłaniu Usługobiorcy informacji branżowych, informacji o nowych produktach, rozwiązaniach marketingowych, informacji o wydarzeniach branżowych, aktualności, jak również informacji handlowych, informacji o charakterze marketingowym, o promocjach, usługach.

3. Aktywacja usługi wysyłania Newslettera przez usługobiorcę następuje poprzez wpisanie swojego imienia oraz adresu emailowego w polu Newslettera i kliknięcie przycisku “Wyślij” oraz aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Usługobiorcę adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji. Brak potwierdzenia poprawnej weryfikacji adresu e-mail Usługobiorcy, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty rejestracji.

4. Korzystanie przez Subskrybenta z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Wykonanie przez Usługobiorcę procedury subskrypcyjnej newslettera jest równoznaczne z:
– wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, to jest usługi bezpłatnego Newslettera;
– wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w celu świadczenia Usługi Bezpłatnego Newslettera, w tym w celach
– wyrażeniem zgody na wysyłanie przez Usługodawcę, za pośrednictwem Usługi bezpłatnego Newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422), na podany adres poczty elektronicznej (email) Użytkownika.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Usługobiorców bez podania przyczyny.

7. Usunięcie danych osobowych Usługobiorcy, a w tym jego imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (email) z bazy adresowej Usługodawcy następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od momentu złożenia rezygnacji i każdorazowo sygnalizowane jest Użytkownikowi specjalnym komunikatem, w formie wiadomości elektronicznej, potwierdzającym usunięcie adresu Użytkownika z bazy adresowej Usługodawcy.

Monitorowanie pozycji w Google

1. Usługa Monitorowania Pozycji znajdująca się pod adresem monitor.sunspot.pl świadczona jest przez Usługodawcę odpłatnie dla Usługobiorcy, który podpisał z Usługodawcą pisemną umowę o świadczenie usług objętych ofertą handlową Usługodawcy, w szczególności umowę o pozycjonowanie.

2. W przypadku gdy Usługobiorca zalega z płatnościami na rzecz Usługodawcy z tytułu wynagrodzenia, wówczas Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Usługi do czasu uregulowania zaległych płatności.

3. Umowa o świadczenie Usługi Monitorowania Pozycji zostaje zawarta z chwilą zawarcia oraz podpisania przez Usługodawcę, jednej z umów z oferty handlowej Usługobiorcy. Umowa o świadczenie Usługi Monitorowania Pozycji ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania (niezależnie od przyczyny oraz sposobu rozwiązania) jednej ze stron.

4. Z chwilą dokonania pierwszego logowania do Usługi Monitorowania Pozycji, Usługobiorca będzie miał możliwość, korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Usłudze Monitorowania Pozycji, dokonać zmiany hasła dostępowego. Hasło musi się składać z co najmniej 8 znaków, wśród których muszą się znaleźć liczba, duża litera i mała litera, i nie może zawierać więcej niż 3 identycznych znaków. Usługobiorca odpowiada za utworzenie unikalnego, bezpiecznego hasła.

5. Usługobiorca jest bezwzględnie zobowiązany do nieudostępniania Loginu oraz Hasła osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w sytuacji gdy Usługobiorca udostępni jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu dostęp do Usługi Monitorowania Pozycji, jak również gdy udostępni lub nieodpowiednio zabezpieczy dostęp (zmiana hasła).

Polityka prywatności

1. Cookies – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcę przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową Serwisu, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki te mają również odpowiadają za tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Odpowiadają również za utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
– Cookies Usługodawcy – oznacza Cookies zamieszczane przez Usługobiorcę, związane ze świadczeniem Usług droga elektroniczną przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu.
– Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
– Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) sunspot.pl
– Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie (laptop, komputer stacjonarny, urządzenie mobilne) za pośrednictwem, którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do Serwisu.
– Usługobiorca – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone Usługi drogą elektroniczną.

2. Stosowane przez Usługobiorcę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Usługobiorcę. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Pliki te mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, w tym przez dostawców rozwiązań np. Google Analyticis – w celu gromadzenia statystyk.

3. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

4. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.